Fotoksiążka - Strona główna
Fotoksiążki
Fotoksiążka - Kalendarze
Fotoksiążka - Przykłady
Fotoksiążka - Nowe tła
Fotoksiążka - Cennik
Fotoksiążka - Jak zamawiać?
Fotoksiążka - Pomoc
Fotoksiażka - Wykonaj fotoksiążkę we własnym oprogramowaniu
Fotoksiążka - Kontakt
Zobacz jak powstaje fotoksiążka
 
 
  Regulamin
 

Regulamin poniższy został przygotowany w celu ułatwienia współpracy pomiędzy naszą firmą i naszymi klientami. Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób Twoje zamówienie będzie realizowane oraz jakie są obowiązki i prawa obu stron, to zapoznaj się z nim uważnie.

Serwis internetowy, działający pod adresem
www.fotogift.pl,
zwany dalej Serwisem, prowadzony jest przez firmę:

SUPRAPRINT s.c. Agnieszka i Grzegorz Kwiatkowscy
05-800 Pruszków
ul. Domaniewska 5
NIP: 527-10-05-265
infofotogift.pl


A. Definicje


 1. Zlecający - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu na własny rachunek lub na rachunek dowolnej firmy, organizacji lub instytucji.
 2. Usługi - usługi polegające na realizacji indywidualnych zamówień na specjalistyczne produkty fotograficzne składanych za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Polski oraz poza jej granicami.
 3. Program - specjalistyczny program służący do przygotowywania i projektowania produktów będących przedmiotami zamówienia, udostępniany na licencji umożliwiającej bezpłatne jego pobieranie, kopiowanie i rozpowszechnianie.

B. Postanowienia ogólne


 1. Wszystkie ceny w Serwisie są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceną przyjmowaną w rozliczeniu jest cena obowiązująca w chwili składania zamówienia.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych produktów lub usuwania produktów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
 3. Zlecający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług, w szczególności od chwili pobrania Programu. Pobierając Program Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Pytania techniczne i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres infofotogift.pl. W przypadku pytań dotyczących produktów należy pisać na adres infofotogift.pl.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług zgodnie z niniejszym regulaminem, który udostępniony jest na stronie internetowej Serwisu.
 6. Jednocześnie Wykonawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Zlecających komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług, na co Zlecający wyraża zgodę.

C. Konto

 1. W momencie pobrania Programu i podania adresu e-mail Wykonawca utworzy dla Zlecającego indywidualne konto i przydzieli mu numer klienta, który zostanie wysłany drogą elektroniczną na podany adres e-mail w celu aktywacji konta.
 2. Realizacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko wówczas, gdy konto zostało aktywowane. Aktywowanie konta następuje poprzez wpisanie swojego adresu e-mail oraz numeru klienta przy pierwszym uruchomieniu programu do składania zamówień. Aktywacja konta jest wymagana tylko raz.
 3. Posiadanie numeru klienta i aktywacja konta jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do skutecznego złożenia zamówienia. W celu skutecznego złożenia zamówienia należy za pomocą Programu uzupełnić konto danymi osobowymi, takimi jak: imię i nazwisko, adres oraz telefon (nieobowiązkowo). Dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania i rozliczenia Usługi.
 4. Numer klienta w połączeniu z adresem e-mail stanowią dane weryfikujące tożsamość Zlecającego i z tego powodu nie mogą być przez niego udostępniane osobom trzecim.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wykonawca są następujące: połączenie z siecią Internet, system operacyjny Windows 98, 2000 lub XP umożliwiający uruchomienie Programu, przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych, Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych.

D. Składanie i realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie produkty wymienione w chwili składania zamówienia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Do składania zamówień służy specjalny program umożliwiający projektowanie produktów fotograficznych, który może być pobrany bezpośrednio ze strony Serwisu. W wyjątkowych wypadkach i w porozumieniu z Wykonawcą można złożyć zamówienie w inny sposób.
 3. Po złożeniu zamówienia Zlecający otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informację o sposobie płatności należności za wykonanie produktów.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dniu otrzymania opłaty za wykonanie zamówienia lub potwierdzenia tej opłaty w formie elektronicznej (potwierdzenie takie może być wysłane przez bank na nasz adres poczty elektronicznej).
 5. Na życzenie Zlecającego wystawiana jest faktura VAT.

E. Ograniczenia techniczne

 1. Przy wykonywaniu produktów poligraficznych, ze względu na parametry techniczne maszyny, Wykonawca zastrzega dopuszczalność marginesu cięcia o szerokości 3 mm, co może powodować brak 100% zgodności produktu względem projektu.
 2. Jakość wydruków jest ściśle związana z parametrami plików graficznych użytych przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich rozdzielczością, stopniem kompresji oraz użytym profilem kolorów. Wykonawca nie odpowiada za słabszą jakość wydruków, jeżeli wynika to z tych parametrów.
 3. Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Zlecający widzi na swoim monitorze. Różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycznych między wydrukami wykonywanymi przez Wykonawcę, odbitkami zdjęć z fotolabów, jak i wydrukami zdjęć z domowej drukarki. W związku z tym Wykonawca nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania lub niewłaściwie wybranego profilu kolorów w monitorze Zlecającego.
 4. Teksty, w których użyto czcionek wektorowych TTF, umieszczone w produktach fotograficznych zaprojektowanych za pomocą Programu, widoczne na ekranie monitora i na wykonanym wydruku mogą różnić się nieznacznie wielkością, odległością poszczególnych liter lub wierszy. Jest to ograniczenie techniczne, które wynika z wektorowo - bitmapowego charakteru tego typu produktów.
 5. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre czcionki TTF posiadają licencję, która nie zezwala na ich użycie w produktach fotograficznych. Jeśli taka czcionka zostanie użyta w jednym z naszych produktów, to nie będziemy w stanie wykonać wydruku. Jest to technicznie niemożliwe. W tej sytuacji poprosimy o wymianę czcionki na inną lub zaproponujemy anulowanie zamówienia.

F. Wysyłka produktów i formy płatności

 1. Na czas realizacji zamówienia składa się czas wykonania produktów oraz czas oczekiwania na przesyłkę.
 2. Czas wykonania produktów wynosi do 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za wykonanie zamówienia lub potwierdzenia tej opłaty w formie elektronicznej (potwierdzenie takie może być wysłane przez bank na nasz adres poczty elektronicznej).
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 2 dni (czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską). Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za terminowe dostarczenie przesyłki przez przewoźnika.
 4. Zamówione produkty wysyłane są przesyłką rejestrowaną przesyłką kurierską. Koszty przesyłki ponosi Zlecający z wyjątkiem sytuacji, gdy wysyłka jest objęta promocją ogłoszoną na stronach internetowych Wykonawcy i wliczona w koszt towaru. Promocjami nie są objęte wysyłki poza granice Polski. W tym przypadku koszty dostawy ustalane są indywidualnie dla każdego Zlecającego.
 5. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 17 zł. Koszt wysyłki jest stały i nie zależy od ilości zamówionych produktów.
 6. Chwilą wydania produktów jest moment powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z Art. 544, §1 kodeksu cywilnego).
 7. W przypadku zaginięcia przesyłki Wykonawca składa reklamację w firmie kurierskiej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zwraca Zlecającemu należność za wykonanie Usługi w pełnej wysokości (w przypadku przesyłki kurierskiej).
 8. W Serwisie dopuszczalna jest wyłącznie płatność przelewem bankowym na konto Wykonawcy przed wykonaniem Usługi. Informacje niezbędne do dokonania płatności będą wysłane Zlecającemu w chwili złożenia zamówienia, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

G. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Zlecający nie może zrezygnować z produktów zakupionych w Serwisie ze względu na to, iż są to produkty spersonalizowane, o właściwościach określonych przez Zlecającego w złożonym zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 2. W momencie odbioru przesyłki i w obecności listonosza Zlecający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywanie wyłącznie w oparciu o ten dokument.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad powstałych z winy Wykonawcy w wykonanych przez niego produktach należy złożyć reklamację wysyłając na adres infofotogift.pl list zawierający:
  1. opis produktu (nazwa, rodzaj, itp.),
  2. numer dowodu zakupu (faktury),
  3. dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon),
  4. dokładny opis powstałej wady produktu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. Reklamacji nie podlegają te elementy wykonania produktu, które opisane są powyżej w punkcie dotyczącym ograniczeń technicznych oraz wszystkie cechy produktu powstałe w wyniku wykonania błędnego projektu (np.: błędy ortograficzne w tekstach, literówki, niepoprawne rozmieszczenie zdjęć, itp.).
 6. Na żadnym etapie produkcji nie ingerujemy w projekt wykonany przez Zlecającego, z wyłączeniem umieszczenia na ostatniej stronie okładki danych i logo producenta.
 7. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy odesłać na adres Wykonawcy wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Zlecającemu na koszt Wykonawcy. Poniesione przez Zlecającego koszty wysyłki reklamowanego produktu będą mu zwrócone w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania produktu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Zlecającego.
 8. Jeśli pomimo uznania reklamacji nie będzie możliwe ponowne wykonanie produktu wolnego od wad, to Wykonawca zwróci Zlecającemu wpłaconą należność za wykonanie produktów.

H. Ochrona danych osobowych

 1. Zlecający, podając dane osobowe w programie do przygotowywania zamówień, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Wykonawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane.
 2. Zakładając konto Zlecający wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę, w celach związanych z realizacją usług i przygotowaniem produktów, podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku). Jednocześnie Wykonawca zapewnia, iż dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Dane adresowe Wykonawcy podane są we wstępie do niniejszego regulaminu.
 4. Każdy Zlecający ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W celu usunięcia danych należy wysłać odpowiednie żądanie na piśmie pod adres Wykonawcy. W tej jednak sytuacji Zamawiający traci możliwość korzystania z Usług.
 5. Zlecający zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Podając adres e-mail i akceptując niniejszy regulamin Zlecający wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych dotyczących działalności Wykonawcy oraz na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Wykonawcę. Zgoda taka jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Zgoda taka może być w każdej chwili odwołana.

I. Prawa autorskie

 1. W zakresie praw autorskich do materiałów przesyłanych przez Zlecającego w zamówieniu, Wykonawca jest zdany na oświadczenie Zlecającego o przysługiwaniu mu praw do wykorzystania tych materiałów. Przesłanie zamówienia do Wykonawcy jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.
 2. Przesyłając zamówienie do Wykonawcy Zlecający wyraża zgodę na ich obróbkę i przygotowanie do druku w zakresie niezbędnym do poprawnej realizacji zlecenia. Wykonawca nie ma prawa do wykorzystania tych materiałów w jakimkolwiek innym zakresie. Materiały te nie są też w jakikolwiek sposób gromadzone lub przechowywane i w terminie 3 miesięcy od wykonania zlecenia są całkowicie usuwane z systemu komputerowego Wykonawcy.
 3. Jeśli w trakcie przygotowania lub realizacji zlecenia Wykonawca naruszy prawa autorskie osób trzecich, to Zlecający przejmuje na siebie wszystkie roszczenia z tym związane oraz zobowiązuje się zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem prawnym w tym zakresie.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy dostarczone przez Zlecającego materiały naruszają prawa osobiste osób trzecich, zawierają treści erotyczne, pornograficzne lub inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Wykonawcy.

J. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem niewykonania lub wykonania Usługi z przekroczeniem terminów określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Całkowita kwota roszczeń Zlecającego wobec Wykonawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (niezgodnie z niniejszym regulaminem) nie może przekroczyć kwoty wpłaconej przez Zlecającego na poczet wykonania Usługi.

K. Inne postanowienia

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zlecającemu wraz z przesyłką faktury VAT.
 2. Umowa na wykonanie i dostarczenie produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Miejscem zawarcia umowy oraz spełniania świadczenia jest siedziba Wykonawcy.
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania dowolnych zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu w Serwisie. O każdej zmianie regulaminu Wykonawca powiadamia wszystkich użytkowników Serwisu za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


 
regulamin | pomoc | cennik | kontaktStrona główna Pobierz program do tworzenia fotoksiążki